Bí Tích Rửa Tội Là Gì? Ta Được Những Ơn Gì Khi Lãnh Bí Tích Này?

Bí tích rửa tội là một trong những Bí tích Khai tâm trong Giáo hội. Nhờ bí tích này, những người mới được rửa tội được nuôi dưỡng, thêm sức và được đóng ấn cho Chúa Kitô và cho Giáo hội của Ngài.

Bí Tích Rửa Tội Là Gì

Rửa tội là một bí tích của Hội thánh, trong đó một người được rửa tội bằng nước và Đức Thánh Linh. Đó là một dấu hiệu bên ngoài cho thấy một người đã được tẩy sạch tội lỗi và trở nên mới trong Đức Chúa Jesus. Nó cũng làm cho một người trở thành thành viên của Giáo hội của Đức Chúa Jesus, và cho một người được dự phần vào sự sống, sự chết, sự phục sinh và cơ nghiệp đời đời của Ngài.

Bức tranh lễ rửa tội của Chúa

Phép rửa tội được Chúa Giê-su thiết lập trong sứ vụ trên đất của ngài như một trong hai bí tích khởi đầu cho đức tin Cơ đốc (cùng với sự xác nhận). Giáo hội Công giáo coi phép rửa tội là điều cần thiết cho sự cứu rỗi. Phép rửa tội xóa bỏ mọi tội lỗi, cả tội nguyên tổ lẫn tội lỗi thực sự của cá nhân. [2] Vì vậy, sẽ không thể phạm bất kỳ tội lỗi nào mà không chịu phép rửa tội trước.

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo ghi rõ: “Nhờ Bí tích Rửa tội, mọi tội lỗi đều được tha thứ, tội nguyên tổ và mọi tội lỗi cá nhân.”

Công đồng Kito Giáo định nghĩa rằng người lớn cần phải được làm rửa tội “để” được cứu, nhưng trẻ em chết mà không được làm rửa tội vẫn được cứu vì chúng vẫn không mắc tội trọng; sự dạy dỗ này ngày nay được gọi là “phép rửa tội của dục vọng”.

Bí Tích Rửa Tội Ban Cho Ta Những Ơn Nào?

Phép rửa tội cho chúng ta thông phần vào sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, Đấng đã chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Nó cũng ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở thành những con người mới.

Các Tên Gọi Khác Nhau Của Bí Tích Rửa Tội?

Có nhiều tên gọi cho phép rửa tội trong Kinh thánh. Một số trong số đó là “ngâm” hoặc “nhúng” (Matt 3:16-17), “rảy” (Heb 10:22), “đổ” (Eph 5:26), và “rửa” (1 Cor 6:11).

Rửa tội không chỉ là một việc, nó là một từ diễn tả nhiều hành động khác nhau. Khi nhìn vào những hành động này, chúng ta thấy ba điều về phép rửa tội.

 • Đầu tiên, đó là rửa sạch tội lỗi
 • Thứ hai, đó là một hành động vâng lời.
 • Thứ ba, nó tượng trưng cho cái chết đối với tội lỗi và sự phục sinh trong cuộc sống mới với Chúa Giê-su Christ.

Tầm Quan Trọng Của Bí Tích Rửa Tội?

Rửa tội là một bước quan trọng trong bước đi Cơ đốc của bạn. Đó là biểu hiện bên ngoài của những gì bạn tin tưởng bên trong. Đó là một tuyên bố công khai rằng bạn là một Cơ đốc nhân và đã công khai xác định với Đức Chúa Jesus. Trong phép rửa tội, bạn nhân danh Chúa Giê-xu và do đó trở thành môn đồ của Ngài (Công vụ 19: 1-7; Rô-ma 6: 3).

Nước Dùng Trong Bí Tích Rửa Tội Là Nước Gì?

Nước rửa tội không chỉ là nước. Đó là nước đã được ban phước và dành riêng cho Chúa. Khi chúng ta làm rửa tội nhân danh Chúa Giê-su, chúng ta nói với thế giới rằng chúng ta muốn sống giống như Ngài, yêu thương như Ngài và phục vụ Ngài như là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của chúng ta. Chúng ta cũng nói với người khác rằng chúng ta muốn được đồng nhất với tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá – cái chết, sự mai táng và sự sống lại của Ngài – để chúng ta có thể nhận được sự sống vĩnh cửu nhờ Ngài (Giăng 3:16; Rô-ma 6: 4).

Điều Kiện Để Lãnh Bí Tích Rửa Tội?

Bất kỳ người nào đã đủ tuổi lý trí (khoảng 7 tuổi), có thể nhận phép rửa, và người tiếp cận Tiệc Thánh một cách đúng đắn. Trẻ em thường được rửa tội ngay sau khi sinh, nhưng cũng có thể rửa tội cho trẻ lớn hơn nếu trẻ chưa được rửa tội.

Kinh Rửa Tội

Matthew 3:16 Đức Chúa Jêsus khi chịu phép rửa tội, lên thẳng khỏi mặt nước: Các từng trời mở ra cho Ngài, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, và chiếu sáng trên Ngài:

Matthew 20: 22-23 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi các ngươi, chẳng biết các ngươi hỏi gì. Các ngươi có thể uống chén mà ta sẽ uống và chịu phép rửa tội mà ta chịu phép rửa không? Họ nói với anh ta rằng, Chúng tôi có thể.

Người phán cùng họ rằng: Các ngươi phải uống thật chén của Ta, và chịu phép rửa mà Ta chịu phép rửa: nhưng ngồi bên hữu ta, bên tả ta, không phải ta ban cho, nhưng sẽ được ban cho. cho họ mà nó được chuẩn bị bởi Cha tôi.

Mác 1: 4 John đã làm phép rửa tội trong đồng vắng và rao giảng phép rửa tội ăn năn để được xóa bỏ tội lỗi.

Mác 1: 8 Quả thật, tôi đã làm rửa tội cho bạn bằng nước, nhưng Người sẽ làm rửa tội cho bạn bằng Đức Thánh Linh.

Mác 10:38 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Các ngươi không biết điều các ngươi hỏi: các ngươi có thể uống chén ta đã uống không? và được rửa tội bằng phép rửa mà mình chịu phép rửa?

Mác 10:39 Và họ nói với anh ta rằng: Chúng tôi có thể. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, các ngươi sẽ uống chén mà ta đã uống; và với phép rửa tội mà tôi đã làm rửa tội, các ngươi sẽ được rửa tội:

Mác 16:16 Ai tin và chịu phép rửa tội sẽ được cứu; nhưng kẻ không tin sẽ bị nguyền rủa.

Lu-ca 3:12 Rồi cũng có những người công khai làm rửa tội và thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?

Lu-ca 3:16 John đáp rằng: Thật vậy, ta lấy nước mà làm rửa tội cho các ngươi; nhưng một đấng quyền năng hơn ta đến, kẻ cầm giày mà ta không đáng cởi bỏ: hắn sẽ làm rửa tội cho ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa:

Lu-ca 3:21 Bây giờ, khi tất cả mọi người được làm rửa tội, thì điều đó xảy ra, rằng Chúa Giê-xu cũng chịu phép rửa tội và đang cầu nguyện, thì thiên đàng được mở ra,

Lu-ca 7:29 Và tất cả những người đã nghe ngài, và những người công khai, đã xưng công bình Đức Chúa Trời, được rửa tội bằng phép rửa tội của John.

Lu-ca 12:50 Nhưng tôi có phép rửa tội để được rửa tội; và làm thế nào tôi bị lạc cho đến khi nó được hoàn thành!

John 1:26 John trả lời họ rằng: Ta làm phép rửa tội bằng nước, nhưng trong các ngươi có một kẻ đứng, người mà các ngươi không biết;

John 1:33 Và tôi không biết ông ấy; nhưng người đã sai tôi làm phép rửa tội bằng nước, người đã nói với tôi rằng: Người nào ngươi thấy Thánh Linh giáng xuống và ngự trên người ấy, thì người làm rửa tội bằng Đức Thánh Linh cũng vậy. .

John 3:22 Sau những điều này, Chúa Giê-su và các môn đồ đến xứ Giu-đê; và ở đó, ông đã đi chơi với họ, và làm rửa tội.

John 3:23 Và John cũng làm phép rửa tội ở Aenon gần Salim, vì ở đó có nhiều nước; họ đến và chịu phép rửa tội.

John 3:26 Họ đến gặp John và nói với ông rằng: Thưa Giáo sĩ, người ở với ông ngoài sông Giô-đanh, người mà ông hầu như không chứng kiến, này, cùng một phép rửa tội, và mọi người đều đến với ông.

Công vụ 1: 5 Vì John thực sự làm rửa tội bằng nước; nhưng các ngươi sẽ được rửa tội bằng Đức Thánh Linh không nhiều ngày vì thế.

Công vụ 2:38 Sau đó, Phi-e-rơ nói với họ rằng: Hãy ăn năn và làm rửa tội cho mỗi người trong các ngươi nhân danh Chúa Giê-xu Christ để được xoá tội, và các ngươi sẽ nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh.

Công vụ 2:41 Sau đó, những người vui mừng nhận lời Ngài đã làm rửa tội; và cùng ngày đó, có khoảng ba ngàn linh hồn được thêm vào cho họ.

Công vụ 8:12 Nhưng khi họ tin Phi-líp rao giảng những điều liên quan đến vương quốc của Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giê-xu Christ, họ đã làm rửa tội, cả nam và nữ.

Công vụ 8:13 Sau đó, chính Si-môn cũng tin: và khi chịu phép rửa tội, ông tiếp tục với Phi-líp-phê và lấy làm lạ, xem các phép lạ và dấu lạ đã được thực hiện.

Công vụ 9:18 Và ngay lập tức mắt anh ta như vảy ra khỏi mắt anh ta; anh ta nhận được sự nhìn thấy ngay từ đầu, và sống lại, và chịu phép rửa tội.

Công vụ 10:47 Có ai có thể cấm nước, không cho những người này làm rửa tội, những người đã nhận Đức Thánh Linh cũng như chúng ta không?

Công vụ 10:48 Và ông truyền cho họ làm rửa tội nhân danh Chúa. Sau đó cầu nguyện cho họ để anh ta bị hắc ám vào những ngày nhất định.

Công vụ 11:16 Tôi nhớ lại lời Chúa phán rằng: John quả thật đã làm rửa tội bằng nước; nhưng anh em sẽ được rửa tội bằng Đức Thánh Linh.

Công vụ 19: 4 Bấy giờ Phao-lô nói rằng, John đã thực sự làm rửa tội bằng phép rửa tội ăn năn, và nói với dân chúng rằng họ hãy tin vào Đấng sẽ đến sau ông, tức là vào Đức Chúa Jêsus Christ.

Công vụ 22:16 Và bây giờ tại sao ngươi lại khiến ngươi khiếp sợ? hãy trỗi dậy, và chịu phép rửa tội, rửa sạch tội lỗi của mình, kêu cầu danh Chúa.

1 Cô-rinh-tô 1:14 Tôi tạ ơn Chúa vì tôi không làm rửa tội cho ai trong các bạn, ngoài Crispus và Gaius;

1 Cô-rinh-tô 1:17 Vì đức Chúa Giê-su đã sai tôi đến không phải để làm rửa tội, nhưng để rao giảng phúc âm: chẳng phải bằng lời nói khôn ngoan, kẻo thập tự giá của đức Chúa Giê-su chẳng có ích lợi gì.

Nghi Thức Lễ Rửa Tội

Nghi thức Rửa tội là một nghi lễ đánh dấu sự khởi đầu của đời sống Cơ đốc nhân. Bí tích Rửa tội là một trong Bảy Bí tích, và là một trong những Bí tích đầu tiên mà trẻ em lãnh nhận ngay khi trẻ đến tuổi thành niên (khoảng 7 tuổi).

Nghi Thức Lễ Rửa Tội

Nghi thức Rửa tội gồm ba phần:

 • Bản thân Nghi thức Rửa tội, bao gồm nói lời cầu nguyện và đổ nước lên trán.
 • Phần Phụng vụ Lời Chúa, bao gồm các bài đọc Kinh thánh và hát thánh ca.
 • Phụng vụ Thánh Thể, bao gồm việc tạ ơn tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô

Nghi Thức Rửa Tội Cho Người Dự Tòng

Nghi thức rửa tội cho dự tòng là nghi thức được sử dụng để chuẩn bị cho các ứng viên làm rửa tội và để lãnh nhận các bí tích khác.

Nghi thức Rửa tội cho người dự tòng bao gồm hai phần:

 • Nghi thức Khởi đầu Cơ đốc cho Người lớn (RCIA) là một chương trình đào tạo dành cho những người chưa được rửa tội hoặc chưa được nhận vào bất kỳ cộng đồng Cơ đốc nào khác ít nhất một lần trước đó.
 • RCIA cung cấp cho các ứng viên một cái nhìn tổng thể toàn diện về đức tin Công giáo, bao gồm các giáo lý về cầu nguyện, thánh thư, các bí tích và lối sống Cơ đốc để họ có thể đưa ra quyết định trưởng thành về việc hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo qua bí tích rửa tội.

Mục đích của chương trình này là để hỗ trợ những người chưa rửa tội trong hành trình hướng tới việc nhập đạo Cơ đốc.

Cách Rửa Tội Cho Thai Nhi Bị Sẩy

Giáo hội không cho rằng có thể rửa tội cho một đứa trẻ đã chết được thụ thai nhưng chưa được sinh ra. Những đứa trẻ như vậy được coi là trong tình trạng nguyên tội, và do đó bị tước mất ân sủng thánh hóa. Họ không sử dụng lý trí, do đó họ không thể ăn năn hoặc tin tưởng.

Giáo hội dạy rằng rửa tội là cần thiết để được cứu rỗi và nó được thực hiện cho trẻ sơ sinh càng sớm càng tốt sau khi sinh. Theo đó, vì một đứa trẻ chết trước khi được rửa tội, nó sẽ không được lợi gì khi được rửa tội trong suốt cuộc đời của nó.

Tuy nhiên, trong trường hợp không có phép rửa tội, vẫn có hy vọng cứu rỗi cho những đứa trẻ như vậy bởi vì Thiên Chúa sẽ không từ chối ân điển cho những ai sốt sắng tìm kiếm nó (GLCG 1257).

Một cách để tìm kiếm ân sủng này là thông qua cầu nguyện và hy sinh thay mặt cho thai nhi. Mặc dù chúng ta có thể không biết liệu lời cầu nguyện của mình có được đáp lại trong đời này hay đời sau hay không, nhưng chúng ta có thể yên tâm rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta và quan tâm sâu sắc đến tâm hồn mỗi con người.

(Xem thêm CCC 1259-1260)

Vai Trò Và Bổn Phận Của Người Đỡ Đầu Trong Bí Tích Rửa Tội

Rửa tội là một nghi thức quan trọng trong đạo thiên chúa. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải biết ý nghĩa của lễ rửa tội, cách nó được tiến hành và vai trò của những người có liên quan trong quá trình ngâm mình là gì.

Có nhiều lý do tại sao bạn cần một người trợ giúp trong khi rửa tội. Dưới đây là một số trong số họ:

 1. Để giúp trẻ nhỏ rửa tội theo đúng luật của Hội Thánh.
 2. Để dậy bảo và hỗ trợ con trẻ sống đạo đức.
 3. Giúp nuôi nấng con trẻ sống trong đức tin Công Giáo.

Điều Kiện Khi Làm Người Đỡ Đầu Trong Bí Tích Rửa Tội

 • Người đỡ đầu phải từ 16 tuổi trở lên.
 • Đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể.
 • Không mắc vạ tuyệt thông, cấm chế.
 • Không phải là cha mẹ ruột của đương sự.
 • Là nam hay nữ hoặc có cả “cha mẹ” đều được.

Bí tích Rửa tội xét cho cùng là một bí tích đức tin. Những cá nhân được rửa tội trở thành thành viên của cộng đồng Kitô hữu, thể hiện rõ ràng sự cam kết của họ với Chúa Kitô và Thiên Chúa qua dấu chỉ bí tích lâu dài. Nó khẳng định rằng trong phép báp têm, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cuộc sống mới, trong đó chúng ta được tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của mình và có thể biết được tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời. Và không chỉ nhận được ơn Chúa ban qua Bí tích Rửa tội, chúng ta còn cam kết chia sẻ ân sủng đó cho người khác trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Viết một bình luận