Đọc Kinh Cải Tội Bảy Mối

Cải tôi bảy mối tiếng Việt

Cải tội bảy mối có bảy đức

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng

Cải tội bảy mối tiếng Anh.

First: Humility, not arrogance
Second: Spacious, not miserly
Third: Keep yourself clean, do not love sex
Fourth: Or fast, Do not be angry
Fifth: Stay tuned, do not eat
Friday: Love you, do not be jealous
Seventh: Do the work of God, do not be lazy.

Nguồn tham khảo: https://www.conggiao.org

Viết một bình luận