Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Ăn Lăn Tội là gì?

Kinh Ăn Năn Tội là một kinh thể hiện sự xám hối của người phạm tội. Kinh này thường được đọc khi xưng thú tội lỗi với linh mục trong lúc xưng tội và thực hiện bí tích giải tội.

Định nghĩa về Kinh Ăn Lăn Tội

Kinh Ăn Lăn Tội

Định nghĩa của một hành động ám ảnh là một lời cầu nguyện mà người Công giáo nói để cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ.

Thuật ngữ “hành động” dùng để chỉ cách người Công giáo bày tỏ nỗi buồn vì tội lỗi, và cách họ sẵn sàng thay đổi đường lối của mình. Thuật ngữ “ăn năn” đề cập đến cảm giác tội lỗi hoặc hối hận mà một người có sau khi phạm tội hoặc suy tính về một tội lỗi.

Hành vi gây tội ác thường được nói khi bạn phạm tội và muốn được Đức Chúa Trời tha thứ, nhưng cũng có thể được nói như một phần trong đời sống cầu nguyện thường xuyên của bạn. Một số người sử dụng chúng như một phần của thói quen buổi sáng, trước khi đi làm hoặc đi học mỗi ngày. Chúng cũng có thể được sử dụng trước bữa ăn và trước khi đi ngủ vào buổi tối.

Người Công giáo sử dụng các hành vi cầu nguyện như một phần của đời sống cầu nguyện hàng ngày của họ vì nó nhắc nhở họ rằng họ cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mỗi ngày, không chỉ khi họ phạm tội.

Kinh Ăn Năn Tội bằng các ngôn ngữ khác

Bằng tiếng Anh

O my God,
I am heartily sorry for having offended Thee,
and I detest all my sins,
because I dread the loss of heaven, and the pains of hell;
but most of all because they offend Thee, my God,
Who are all good and deserving of all my love.
I firmly resolve, with the help of Thy grace,
to confess my sins, to do penance,
and to amend my life.

Amen.

Bằng tiếng Latinh

Deus meus, ex toto corde poenitet me omnium meorum peccatorum,
eaque detestor, quia peccando,
non solum poenas a te iuste statutas promeritus sum,
sed praesertim quia offendi te,
summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris.
Ideo firmiter propono,
adiuvante gratia tua,
de cetero me non peccatorum peccandique occasiones proximas fugiturum.
Amen.

Kinh Ăn Năn Tội bằng tiếng Canada

My God, I am sorry for my sins with all my heart.
In choosing to do wrong and failing to do good,
I have sinned against You whom I should love above all things.
I firmly intend, with Your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin.
Our Saviour Jesus Christ, suffered and died for us.
In His name, my God, have mercy.

 

Tài liệu tham khảo:

 

Viết một bình luận