Kinh Cầu Ông Thánh AnTôn – Hay Làm Phép Lạ

Tổng hợp Kinh Cầu Ông Thánh AnTôn

Kinh Cầu Ông Thánh AnTôn

1. Kinh Ông Thánh AnTôn

Chúng con lạy ơn ông thánh Antôn, Lời người cầu bầu có quyền cứu chữa người ta khỏi chết / và khỏi sự lầm mạc / cùng khỏi những sự hoạn nạn tai ách / bởi phép Người thì kẻ liệt lành đã / Biển động được yên / kẻ giam khỏi xiềng / kẻ què được đi / kẻ mất của được tìm thấy / và hết mọi người cùng cầu ông Thánh Antôn, thì được đắt lời cầu nguyện và được khỏi những sự hiểm nghèo, túng cực. /

Nhân vì sự ấy, chúng con lấy lòng trông cậy cho vững vàng làm vậy, mà chạy đến cùng ông Thánh Antôn. Xin ông Thánh Antôn phù hộ cho những ơn chúng con nài xin. Amen

2. Kinh Ông Thánh AnTôn

Lạy ơn ông thánh Antôn, xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói và việc làm ở trên trời.

Chúng con xin ông thánh Antôn cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời làm cho cả Hội thánh được vui mừng trong ngày lễ ông thánh Antôn, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh thiêng liêng cho chúng con được lòng kính mến thờ phượng Đức Chúa Trời sốt sắng cho đáng hưởng phúc vô cùng đời sau. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen!

3. Kinh Cầu Ông Thánh AnTôn làm nhiều phép lạ

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
hương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền.
Cầu cho chúng tôi.

Ông Thánh Antôn
Cầu cho chúng tôi. (Câu nào cũng đáp như thế)

Ông Thánh Antôn làm cho Dòng khó khăn đặng vinh hiển.
Ông Thánh Antôn lòng đầy thánh chỉ như hòm bia Thiên Chúa.
Ông Thánh Antôn là đền thờ Đấng Khôn ngoan vô cùng ngự.
Ông Thánh Antôn chê bỏ vinh quang hão huyền đời này.
Ông Thánh Antôn thắng trận tình tư dục.
Ông Thánh Antôn chuộng sự hãm mình đền tội.
Ông Thánh Antôn là gương nhân đức chịu lụy.
Ông Thánh Antôn là gương nhân đức sạnh sẽ.
Ông Thánh Antôn là gương nhân đức khiêm nhường.
Ông Thánh Antôn yêu mến thánh giá cùng sự thương khó Đức Chúa Giêsu.
Ông Thánh Antôn sẵn lòng chịu chết như các thánh tử vì đạo.
Ông Thánh Antôn có lòng yêu mến sốt sắng như lò lửa cháy.
Ông Thánh Antôn ẵm bế Đức Chúa Giêsu.
Ông Thánh Antôn ái mộ đức công bình.
Ông Thánh Antôn là tông đồ rất sốt sắng giảng tin mừng của Chúa.
Ông Thánh Antôn là sự sáng soi cho kẻ có tội.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ nghịch đạo phải kinh khiếp.
Ông Thánh Antôn là gương mẫu kẻ trọn lành.
Ông Thánh Antôn an ủi kẻ âu lo.
Ông Thánh Antôn hay báo phạt loài gian ác.
Ông Thánh Antôn bênh vực kẻ ngay lành.
Ông Thánh Antôn cứu kẻ phải tù rạc.
Ông Thánh Antôn chỉ dẫn kẻ lạc đàng.
Ông Thánh Antôn hay chữa kẻ liệt lào.
Ông Thánh Antôn hay ban bố muôn vàn phép lạ.
Ông Thánh Antôn cho kẻ câm đặng nói.
Ông Thánh Antôn cho kẻ điếc đặng nghe.
Ông Thánh Antôn cho kẻ mù đặng sáng.
Ông Thánh Antôn cho kẻ qùe đặng đi.
Ông Thánh Antôn xua trừ ma quỷ.
Ông Thánh Antôn cho kẻ chết đặng sống lại.
Ông Thánh Antôn hay cho tìm đặng của thất lạc.
Ông Thánh Antôn hay trị kẻ uy quyền ngạo ngược.

Lạy ông thánh Antôn.
Xin cứu chữa chúng tôi.

Kẻo phải chước ma quỷ dữ
Xin cứu chữa chúng tôi.

Kẻo phải sấm sét bão bùng.
Xin cứu chữa chúng tôi.

Kẻo phải ôn dịch giặc giã cùng mọi sự dữ,
Xin cứu chữa chúng tôi.

Vì lời Ông Thánh Antôn cầu bàu.
Xin bàu chữa chúng tôi.

Đặng nhờ khi sống và khi chết.
Xin bàu chữa chúng tôi.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa nghe chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa thương xót chúng con.

Lạy Thánh cả Antôn, xin cầu cho chúng tôi
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi lạy ơn ông Thánh Antôn là thánh cả,
hay làm muôn vàn phép lạ,
chúng tôi cảm mến ơn người hết lòng hết sức,
vì đã cho chúng tôi biết nhân đức quyền thế người,
cùng lòng người ân cần thương giúp.
Xin cầu cho chúng tôi
sốt sắng học đòi bắt chước người,
cùng tôn kính cậy trông,
lại dám xin người rộng lòng thương
cho bà con thân nghĩa chúng tôi,
và các giáo hữu cùng người ngoại đạo,
thảy đều biết tôn trọng danh người,
chạy đến cùng người mỗi khi túng ngặt,
hầu nhờ ơn giúp đỡ phần hồn và phần xác
đặng khỏi sự gian hiểm ở đời này,
sau lên thiên đàng
đặng thấy Chúa là nguồn ơn phước lạ,
cùng rất thánh Đức Mẹ là Mẹ riêng người,
mà tán tụng ngợi khen đời đời chẳng cùng.
Amen.

Tài liệu tham khảo: https://dockinh.com/kinh/kinh-ong-thanh-anton-2-197.html

 

Viết một bình luận