Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là con vua Đavít có danh tiếng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm bạn cùng rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse hằng bênh vực Đấng Ki-tô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất công bằng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất thanh tịnh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất khôn ngoan.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là đấng rất mạnh bạo.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là đấng rất trung nghĩa.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là gương nhịn nhục.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse mến sự khó khăn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là mẫu mực các kẻ làm ăn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm cho cách ăn nết ở mọi nhà nên trọng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse yên ủi kẻ khốn nạn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse làm cho kẻ bệnh liệt lào được cậy trông.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là quan thày các kẻ mong sinh thì.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse là Đấng các ma quỷ phải sợ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội thánh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa tha tội chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Trời đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Người.
Đáp: Cùng ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người.

Lời nguyện: Lạy Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng/ đã định liệu mọi việc cả thế quá lưỡi chúng con nói ra chẳng được/ là đã thương chọn ông thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa con/ thì chúng con xin Chúa ban cho chúng con/ là kẻ kính nhận ông thánh Giuse là quan thày chúng con ở thế gian này/ đáng chịu ơn Người bầu cử chúng con trước mặt Chúa con/ là Đấng hằng sống hằng trị đời đời./ Amen.

Tài liệu tham khảo: https://dockinh.com/kinh/kinh-cau-ong-thanh-giuse-609.html

Viết một bình luận