Kinh Đức Chúa Thánh Thần [MP3]

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần Bằng Tiếng Anh

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And You shall renew the face of the earth.

O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.

Bài Hát Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Chúa Thánh Thần PDF: https://www.mucvu.ch/kinh/kinhducchuathanhthan.pdf

Từ Khóa:

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
Kinh Chúa Thánh Thần 2
Kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Kinh Đức Chúa Trời Sai Thánh Thiên Thần
Kinh Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

Viết một bình luận