Kinh Phúc Thật Tám Mối [MP3]

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Ý nghĩa của Kinh Phúc Thật Tám Mối

Tám Mối Phúc là một tập hợp tám phước lành mà Chúa Giê-su đã ban trên đỉnh núi để trả lời câu hỏi của một luật sư về các yêu cầu để được vào Nước Thiên đàng.

Bốn điều đầu tiên là các phước lành dành cho những người nghèo khó về tinh thần, những người hay than khóc, những người nhu mì, và những người đói khát sau sự công bình. Bốn điều cuối cùng là phước lành cho những ai nhân từ, có tấm lòng trong sạch, những người làm hòa bình và bị bắt bớ vì công bình.

Từ “hạnh phúc” bắt nguồn từ từ tiếng Latinh beatus có nghĩa là “được ban phước.” Thuật ngữ này ban đầu dùng để chỉ những người đã được Giáo hội Công giáo phong thánh là các vị thánh hoặc các vị tử đạo. Trong cách sử dụng hiện đại, nó dùng để chỉ bất kỳ ai được coi là may mắn hoặc hạnh phúc.

Các Mối Phúc có một lịch sử lâu đời trong việc giảng dạy và rao giảng của Cơ đốc nhân. Chúng được các Cơ đốc nhân thời đầu sử dụng như một phác thảo của đạo đức Cơ đốc (cách Cơ đốc nhân nên cư xử). Việc sử dụng các mối phúc này được phản ánh trong việc chúng ta sử dụng chúng phổ biến ngày nay để mô tả một người nào đó được ban phước hoặc may mắn.

Kinh Phúc Thật Tám Mối Bằng Tiếng Anh  (The Eight Beatitudes)

 1. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
 2. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted.
 3. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
 4. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
 5. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
 6. Blessed are the pure of heart, for they shall see God.
 7. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God.
 8. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

https://www.youtube.com/watch?v=RwTzv2_xA5A

Từ Khóa:

 • Kinh tám mối phúc thật
 • Phúc thật tám mối
 • Kinh phúc thật tám mối tieng anh
 • Kinh tám mối phúc thật mp3
 • Suy niệm về tám mối phúc thật

Viết một bình luận