Kinh Sáng Soi

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Đọc Kinh Sáng Soi bằng Tiếng Anh

Please, Lord, enlighten us to know what to do, and at the same time ask God to help every business we do, from start to finish, through your grace. Amen!

 

 

Viết một bình luận