Tháng 9/2022

Lịch Âm: Tháng Tám – Nhâm Dần

Hình ảnh lịch phục vụ công giáo tháng 9/2022

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để án tử hình, vốn vi phạm quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, sẽ bị bãi bỏ trong luật pháp của mọi quốc gia trên thế giới.

01  06/8  X  Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

02  07  X  Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên.

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

03  08  Tr  Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

04  09  X  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Đông Lao, La Phù, Cẩm Sơn (Kẻ Non), Kẻ Nghệ, họ Nhân Khang, họ Ỷ Quan, họ Quang Xán và họ Áng Phao chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

Cùng nhau học giáo lý

554. Hỏi: Lời kinh chuyển cầu là gì?

Kinh chuyển cầu là lời cầu nguyện xin ơn cho một người khác. Lời kinh này giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu, kết hợp chúng ta với kinh nguyện của Người, Ðấng chuyển cầu lên Thiên Chúa cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người tội lỗi. Lời kinh chuyển cầu cần phải mở rộng đến cả kẻ thù của chúng ta.

555. Hỏi: Khi nào chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời kinh tạ ơn?

Thưa: Hội Thánh không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, nhất là khi cử hành Thánh lễ, trong đó Ðức Kitô cho Hội Thánh tham dự vào hành động tạ ơn của Người dâng lên Thiên Chúa Cha. Ðối với người Kitô hữu, mọi biến cố trong đời sống đều trở thành chất liệu để tạ ơn.

556. Hỏi: Lời kinh ca ngợi là gì?

Thưa: Lời kinh ca ngợi là kinh nguyện công nhận Thiên Chúa là Chúa một cách trực tiếp. Lời kinh này hoàn toàn vô vị lợi: ca ngợi Thiên Chúa vì chính Ngài, và tôn vinh Ngài vì Ngài hiện hữu.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

05  10  X  Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (+1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (+1838), Tử đạo.

1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

06  11  X  Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên.

1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

07  12  X  Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

X Hôm nay, nhớ ngày Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên Giám mục Phụ tá qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

08  13  Tr  Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên.

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

09  14  X  Thứ Sáu Tuần XXIII Thường niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

1Cr 9,16-19.22b-17; Lc 6,39-42.

10  15  X  Thứ Bảy Tuần XXIII Thường niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.

11  16  X  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ, họ Tiêu Viên và họ Vạn Tiên chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.  

Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10).

Cùng nhau học giáo lý

557. Hỏi: Truyền thống có tầm quan trọng nào đối với việc cầu nguyện?

Trong Hội thánh, qua Thánh truyền sống động, Chúa Thánh Thần dạy cho con cái Thiên Chúa biết cầu nguyện. Thật vậy, kinh nguyện không hạn hẹp vào một sự bộc phát nội tâm, nhưng bao gồm cả việc chiêm niệm, học hỏi và tiến sâu vào những thực tại thiêng liêng mà con người có thể cảm nghiệm được.

558. Hỏi: Kinh nguyện Kitô giáo có những nguồn mạch nào?

Thưa: Ðó là:

– Lời Chúa trao ban cho chúng ta “khoa học siêu việt” về Ðức Kitô (Pl 3, 8);

– Phụng vụ của Hội thánh loan báo, hiện tại hoá và thông truyền mầu nhiệm cứu độ;

– Các Nhân đức đối thần;

– Những hoàn cảnh thường ngày, trong đó chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa.

“Lạy Chúa, con yêu mến Ngài, và ân sủng duy nhất mà con cầu xin là cho con được yêu mến Ngài mãi mãi […] Lạy Thiên Chúa của con, nếu miệng lưỡi con không thể lúc nào cũng lập lại rằng con yêu mến Ngài, con muốn rằng tim con luôn lặp lại lời đó với Chúa theo từng nhịp thở của con” (thánh Gioan Maria Vianney).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

12  17  X  Thứ Hai Tuần XXIV Thường niên.

(Tr) Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.

13  18  Tr  Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

14  19  Đ  Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15  20  Tr  Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Hr 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35.)

16  21  Đ  Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

17  22  X  Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

(Tr) Thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo.

1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

18  23  X  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Lan Mát, Trình Xá, Vạn Điểm, họ Mai Động, và họ Vạn Thắng chầu Mình Thánh.

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (+1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hoặc Lc 16,10-13).

Cùng nhau học giáo lý

559. Hỏi: Hội Thánh có nhiều con đường cầu nguyện không?

Thưa: Hội Thánh có nhiều con đường cầu nguyện khác nhau, tùy theo môi trường lịch sử, xã hội và văn hóa. Chỉ Huấn quyền mới có quyền nhận định những con đường này có trung thành với đức tin tông truyền hay không; các vị mục tử và giáo lý viên có trách nhiệm giải thích ý nghĩa của các con đường này; ý nghĩa đó phải luôn gắn bó với Ðức Giêsu Kitô.

560. Hỏi: Con đường cầu nguyện của chúng ta là con đường nào?

Thưa: Con đường cầu nguyện của chúng ta là chính Ðức Kitô. Lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa, Cha chúng ta, nhưng chỉ lên tới Ngài khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, ít nhất là cách mặc nhiên. Nhân tính của Chúa Giêsu là con đường duy nhất, qua đó Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện lên Cha của chúng ta. Vì thế các lời kinh Phụng vụ đều kết thúc bằng công thức: “Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

19  24  X  Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên.

(Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

20  25  Đ  Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ.

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (+1837), Tử đạo.

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

21  26  Đ  Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (U1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (U1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22  27  X  Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.

Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

23  28  Tr  Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.

Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

24  29  X  Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

25  30  X  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đồng Phú, Gò Cáo, Lường Xá, Đinh Đồng, họ Lưu Xá ngoại, họ Thọ Cầu, họ Kẻ San và họ Tân Doanh chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.      

Cùng nhau học giáo lý

561. Hỏi: Chúa Thánh Thần có vai trò gì trong việc cầu nguyện của chúng ta?

Chúa Thánh Thần là bậc Thầy nội tâm của kinh nguyện Kitô giáo và “chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” (Rm 8,26), nên Hội thánh khuyến khích chúng ta kêu cầu và van nài trong mọi hoàn cảnh: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!”.

562Hỏi: Kinh nguyện Kitô giáo dâng lên Ðức Maria nhằm ý hướng gì?

Thưa: Vì sự cộng tác độc đáo của Ðức Maria vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, nên Hội thánh yêu thích kêu cầu Mẹ và cùng cầu nguyện với Mẹ, vì Mẹ là người cầu nguyện tuyệt hảo, nhờ đó cùng với Mẹ chúng ta tôn vinh và kêu cầu Chúa. Thật vậy, Ðức Maria chỉ “đường” cho chúng ta, con đường ấy chính là Con của Mẹ, Ðấng Trung Gian duy nhất.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

26  01/9  X  Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên.

(Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

G 1,6-22; Lc 9,46-50.

27  02  Tr Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ.

G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.

28  03  X  Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.

(Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

(Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.  

29  04  Tr  Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a);   Ga 1,47-51.

30  05  Tr  Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.

Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/thang-chin-2022/