Kinh Cầu Đức Bà

Kinh Cầu Đức Bà

Kinh Cầu cho Đức Bà cần 1 người đọc và một người thưa. Người thưa không đọc chữ “thưa”: Xin Chúa thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa thương xót …

Đọc Thêm

Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con. Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con. Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xướng: Xin Chúa thương xót …

Đọc Thêm