Kinh 6 Ðiều Răn Hội Thánh

Kinh 6 điều răn Hội Thánh tiếng Việt

Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy

Kinh 6 điều răn Hội Thánh tiếng Anh

The Six Precepts of the Church (The Duties of a Catholic)

  1. To go to Mass and refrain from servile work on Sundays and Holy days
  2. To go to Confession at least once a year
  3. To receive the Eucharist at least once a year, during the Easter Season
  4. To observe the days of fasting and abstinence
  5. To help to provide for the needs of the Church according to one’s abilities and station in life
  6. To obey the marriage laws of the Church

Viết một bình luận